B4

Yuma Ando
Yuka Inoue
Aika Iwama
Iota Ebisu
Kazuhiro Sawada
Yutaro Shuto
Kanata Matsumoto